Угода про обмін населенням між УРСР та ПКНВ

 Угода 
 між Урядом Української Радянської 
 Соціалістичної Республіки і Польським 
 Комітетом Національного визволення про 
 евакуацію українського населення з території 
 Польщі і польських громадян з території УРСР Дата підписання: 09.09.1944 Дата набуття чинності: 09.09.1944 ВІДДІЛ I 
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
               Стаття 1 
   Обидві Договірні Сторони зобов'язуються по підписанні цієї 
угоди приступити до  евакуації  всіх  громадян  української, 
білоруської,  російської  і  русинської  національностей,  що 
проживають  в  Хелмському,  Грубешувському,  Томашувському, 
Любачувському,  Ярославському,  Перемишльському, Ліськовському, 
Замостінському, Красноставському, Білгорайському,  Влодавському 
повітах і в інших районах Польщі, де можуть виявитися громадяни 
української, білоруської, російської і русинської національності, 
які побажають переселитися з території Польщі на Україну, та 
приступити до евакуації всіх поляків і євреїв, що перебували в 
польському громадянстві до 17 вересня 1939 року, які проживають в 
західних областях УРСР і бажають переселитися на територію Польщі. 
   Евакуації підлягають лише ті з перелічених в абзаці 1 осіб, 
які виявили своє бажання евакуюватися і щодо прийняття яких є 
згода Уряду Української РСР і Польського Комітету Національного 
Визволення. 

Евакуація є  добровільною  і  тому примус не може бути 
застосований ні прямо, ні посередньо. Бажання евакуйованих може 
бути висловлено як усно, так і подано на письмі. 
   Уряд Української  Радянської  Соціалістичної  Республіки 
заявляє, що евакуйовані на територію Української  Радянської 
Соціалістичної Республіки розміщуються згідно з їх бажанням або в 
колгоспному господарстві, або наділяються землею для ведення 
одноосібного господарства в розмірах не менших ніж ті, якими вони 
користувались до евакуації, але не більше 15 га  на  одно 
господарство. Селяни, які переселяються на територію Української 
Радянської Соціалістичної Республіки, якщо вони навіть і не мали 
землі на момент евакуації, в разі їх бажання будуть наділені 
землею на загальних підставах. 
   Польський Комітет Національного  Визволення  заявляє,  що 
евакуйовані з території України професіональні землероби одержать 
землю в розмірах, передбачених законом про земельну реформу. 
   Селяни, які переселяються на територію Польщі, якщо вони 
навіть і не мають землі на момент евакуації, в разі їх бажання 
будуть наділені землею на загальних підставах. 
               Стаття 2 
   Сторони умовляються почати означену вище евакуацію з 15 
жовтня 1944 року і закінчити її 1 лютого 1945 року. 
   В період з 15 вересня до 15 жовтня провадиться облік числа, 
місцезнаходження і національності осіб, які бажають евакуюватися. 
   На вимогу однієї з Сторін строк  евакуації  може  бути 
продовжений за взаємною згодою. 
               Стаття 3 
   1. Встановити  для  осіб,  що  евакуюються  з території 
Української РСР в Польщу, а так само з Польщі на територію 
Української РСР, такі пільги: 
   а) списати всі недоїмки, які лічаться за ними, по натуральних 
поставках, грошових податках і страхових платежах; 
   б) в разі, якщо евакуйований здасть свій урожай державі в 
пункті,  звідки  він  виїжджає, друга Сторона на місці, де 
поселяється евакуйований, повертає йому зданий урожай в тій же 
кількості; 
   в) звільнити в 1944 і 1945 рр. всі переселювані господарства, 
як на території Української РСР, так і на території Польщі, від 
усіх державних грошових податків та страхових платежів; 
   г) видати евакуйованим грошову позику в місцях їх розселення 
на господарське влаштування та інші потреби в розмірі 5000 
карбованців - злотих, на одно господарство з поверненням на 
протязі 5 років; 
   д) в зв'язку з господарською заінтересованістю обох Сторін в 
тому,  щоб  евакуйовані  повністю  засіяли  озимий  клин, 
встановлюється, що в місцях розселення ті з евакуйованих, які 
засіяли озимину, одержать озимі посіви по можливості в тих же 
кількостях. 
   2. Дозволити евакуйованим вивіз: одежі, взуття, білизни, 
постільних  речей,  продуктів  харчування,  хатніх  речей, 
сільськогосподарського реманенту, упряжі та  інших  предметів 
домашнього і господарського вжитку, загальною вагою до 2 тонн на 
одну сім'ю, а також належної евакуйованому господарству худоби і 
птиці. 
   3. Особам  спеціальних  професій,  як-от:  робітникам, 
ремісникам, медикам, художникам, вченим і т. ін. надається право 
вивезти речі, необхідні для їх професіональної діяльності. 
   4. Не допускається до вивозу: 
   а) готівка, паперові, золоті й срібні гроші всіх видів, за 
винятком польських паперових злотих, в розмірі не більше 1000 
злотих на одну людину або радянських грошей не більше 1000 
карбованців на одну людину; 
   б) золото і платина в зливках, розсипом і в ломі; 
   в) дорогоцінне каміння в необробленому вигляді; 
   г) предмети мистецтва і старовини в тому разі, коли ті й 
другі становлять колекцію, або в окремих примірниках не є сімейною 
власністю евакуйованого; 
   д) зброя (за винятком мисливських рушниць) і речі військового 
спорядження; 
   е) фото (крім особистих фотографій), плани, карти; 
   ж) автомобілі і мотоцикли; 
   з) меблі,  залізницею  і  автотранспортом,  з огляду на 
транспортні утруднення воєнного часу. 
   5. Договірні Сторони умовляються, що на майно, яке залишає 
евакуйований  на  місці, складаються спеціальні описи. Описи 
складаються спільно Уповноваженими і Представниками Сторін. 
   При складанні описів майна,  яке  залишає  евакуйований, 
Уповноважені і Представники Сторін облічуватимуть за встановленими 
формами як кількісний, так і якісний стан майна. (Форми описів 
див. додаток N 1 до цієї Угоди). 
   6. Вартість рухомого, а також нерухомого майна, яке лишається 
після евакуації, повертається евакуйованим за страховою оцінкою 
згідно  з  законами,  що  існують  в Українській Радянській 
Соціалістичній Республіці і відповідно в Польській державі. В разі 
відсутності страхової оцінки, майно оцінюється Уповноваженими і 
Представниками Сторін. 
   Договірні Сторони умовляються про те, що будинки в містах і 
сільських місцевостях, які звільняються в результаті переселення, 
надаватимуться в першу чергу переселюваним. 
   7. Майно, що залишається, здається під охорону держави. 
   За псування  здаваного  майна  винні  притягаються  до 
відповідальності. 
               Стаття 4 
   Особи, що від'їжджають на підставі цієї Угоди, і майно, яке 
вони вивозять, - звільняються  від  будь-яких  оподаткувань, 
зв'язаних з від'їздом. 
               Стаття 5 
   Перевезення евакуйованих з території Польщі в Українську РСР 
і з території Української РСР в Польщу бере на себе Уряд 
Української РСР, по можливості виділяючи транспортні засоби, а 
також надає засоби транспорту для Уповноважених як з Польської, 
так і з Української Сторін. 
               Стаття 6 
   Всі видатки, зв'язані з переїздом евакуйованих від пункту 
переселення до пункту призначення, видатки на утримання апарату і 
всі інші видатки, зв'язані з евакуацією, покладаються відповідно 
на кожну з Договірних Сторін. 
   По закінченні евакуації обидві Договірні Сторони визначають 
вартість: виданого евакуйованим хліба за зданий ними на місці 
врожай, виділених для них посівів, компенсації за залишене рухоме 
і  нерухоме майно та інших видатків, учинених Сторонами, і 
проведуть між собою взаєморозрахунок по згоді грошима або в 
натурі: продукцією сільського господарства або промисловості. 
 ВІДДІЛ II 
 УПОВНОВАЖЕНІ І ПРЕДСТАВНИКИ 
               Стаття 7 
   Кожна з  Договірних  Сторін на території другої сторони 
призначає Головних Уповноважених. Друга сторона в цих же пунктах 
призначає Головних Представників. Головні Уповноважені і Головні 
Представники мають по два заступники і призначають в свою чергу 
своїх районних Уповноважених і районних Представників. 
               Стаття 8 
   В разі виникнення спірних питань, вони розв'язуються за 
взаємною  згодою  між  Головним  Уповноваженим  і  Головним 
Представником. Якщо така згода на місці не буде досягнута, спірні 
питання розв'язуються Урядом Української РСР і Польським Комітетом 
Національного Визволення. 
   Головні Уповноважені  і Головні Представники можуть мати 
експертів і допоміжний технічний персонал. 
               Стаття 9 
   Практичне здійснення евакуації, а також захист інтересів 
зазначених в ст. 1 осіб і допомога їм покладається на Головних 
Уповноважених і Головних Представників обох Сторін. 
   До відання Головних Уповноважених і Головних Представників 
належить: 
   а) виявлення  числа,  місцезнаходження  і  національності 
пойменованих в ст. 1 цієї Угоди осіб, що підлягають евакуації, а 
також нагляд за реєстрацією їх; 
   б) нагляд і контроль за правильним виконанням цієї Угоди; 
   в) сприяння  правильній  організації і планомірному ходу 
евакуації і нагляд за нею, а також розроблення відповідних 
технічних заходів. 
              Стаття 10 
   Договірні Сторони  зобов'язуються  надати в розпорядження 
Головних Уповноважених та їх районних апаратів всі матеріали і 
необхідні засоби, що можуть полегшити їх завдання. 
   Так само Договірні Сторони зобов'язуються забезпечити можливо 
швидке сприяння виконанню цієї Угоди з боку своїх державних і 
громадських установ та органів самоврядування. 
              Стаття 11 
   Головним Уповноваженим  надається  право  постійних  і 
безперешкодних зносин із своїми керівними органами по радіо, по 
телеграфу, поштою і через кур'єрів. 
   Посвідчення Головним  Уповноваженим  та  їх  заступникам, 
районним Уповноваженим та їх заступникам, а також  Головним 
Представникам видаються відомствами закордонних справ обох Сторін. 
 (Зразки відповідних посвідчень див. додатки NN 2, 3 до цієї Угоди). 
 ВІДДІЛ III 
 ОРГАНІЗАЦІЯ ЕВАКУАЦІЇ 
              Стаття 12 
   Складання списків  евакуйованих   провадиться   спільно 
Уповноваженим і Представниками Сторін. 
              Стаття 13 
   Списки евакуйованих містять в собі такі дані: 
   1. Прізвище, ім'я та по батькові. 
   2. Дата і місце народження. 
   3. Національність. 
   4. Сімейний стан. 
   5. Нинішнє  місце  фактичного  проживання, з зазначенням 
області, воєводства, району, повіту, волості, села і міста. 
   6. Заняття. 
   7. Число голів худоби, що перевозиться з евакуйованим. 
   8. Примітка. 
              Стаття 14 
   1. Сторони умовляються, що пунктами перебування Головних 
Уповноважених будуть такі: Люблін, Луцьк. 
   2. Пунктами  перебування районних Уповноважених Польської 
Сторони будуть: Ковель, Володимир-Волинський, Луцьк, Рівне, Дубно, 
Крем'янець, Броди, Рава-Руська, Львів, Самбір, Дрогобич, Стрий, 
Ходорів, Станіслав, Тернопіль, Золочів, Кам'янка-Бузька і Чортків, 
в Українській РСР, і районних Уповноважених Української Сторони в 
пунктах: Влодава, Хелм, Грубешув, Томашув, Любечув, Ярослав, 
Перемишль, Ліско, Замостє, Красностав, Білгорай - на Польській 
Стороні. Районні Уповноважені призначаються з одним заступником і 
з особами допоміжного персоналу. 
   В разі виникнення потреби районні Уповноважені можуть бути 
призначені і в інших пунктах Польщі і України. 
   3. Виявлення бажаючих евакуюватися і складання списків на них 
здійснюється з тієї і другої Сторони в такому порядку: 
   а) Уповноважені  спільно з Представниками другої Сторони 
роблять публікацію в місцевих  органах  преси  (і  окремими 
відбитками) і доводять до відома населення через місцеві органи 
влади погоджене між Сторонами офіціальне оповіщення українському, 
білоруському, російському, русинському і відповідно польському та 
єврейському населенню про можливість і порядок евакуації; 
   б) Уповноважені і Представники кожної Сторони в пунктах їх 
діяльності спільно, в установлені дні, одержують заяви бажаючих 
евакуюватися (в писаній або усній формі), по можливості  з 
документами про національність, не пізніше, ніж в місячний строк з 
дня публікації. На основі особистих заяв Уповноважені складають 
(протягом 10-денного строку) списки бажаючих евакуюватися по 
своєму сектору для надіслання їх вищестоячим Уповноваженим і 
Представникам. 
   Затвердження списків районними Уповноваженими однієї Сторони 
і Представниками другої Сторони є достатнім для  здійснення 
евакуації  осіб,  зазначених в списках. В окремих, складних 
випадках, однак, може вимагатися затвердження списку евакуйованих 
Головним Уповноваженим і Головним Представником Сторін. 
   Головні і  районні  Уповноважені  в  найкоротший  строк 
затверджують списки і визначають практичний план евакуації. 
              Стаття 15 
   Особам, що евакуюються на підставі цієї Угоди, надається 
право в порядку спільного виїзду взяти з собою сім'ї, при чому в 
складі сімей, на основі висловленого членами сімей бажання, можуть 
бути евакуйовані: дружина, діти, мати, батько, онуки, питомці і 
вихованці, а також і інші домочадці, оскільки вони ведуть спільне 
господарство з евакуйованими. 
   За дітьми від 14-літнього віку визнається право особисто 
визначати своє бажання лишитися або бути евакуйованими. 
              Стаття 16 
   При евакуації, по можливості, в першу чергу  підлягають 
відправленню  особи  непрацездатні, хворі, інваліди, старики, 
одинокі жінки і діти; особи, що перебувають на  державному 
опікуванні, а також особи, члени сімей яких знаходяться на 
території другої Сторони. 
              Стаття 17 
   Договірні Сторони умовляються, що перевірка вивезеного майна 
на контрольно-пропускних прикордонних пунктах здійснюватиметься 
вибірковим методом і лише в окремих випадках суцільною перевіркою. 
              Стаття 18 
   Контрольно-пропускними пунктами на території Української РСР 
є:  Мала-Владівка, Бичків-Перевіз,  Устилуг,  Сокаль, Поркач, 
Рава-Руська, Краковець, Медика, Вацьковиці, Лясковите, Устянове. В 
зазначені пункти виділяються Представники Польської Сторони. 
   В зв'язку з реальною необхідністю можуть бути відкриті інші 
контрольно-пропускні пункти. 
              Стаття 19 
   При передачі партії евакуйованих Представник Держави, яка 
відправляє,  вручає під розписку Представникові Держави, яка 
приймає, список осіб, що знаходяться в транспорті. 
   Кожна з  Сторін,  по  можливості,  завчасно  повідомляє 
прикордонні власті про порядок такого роду транспорту. 
              Стаття 20 
   Про укладення  цієї  Угоди  обома  Договірними Сторонами 
доводиться до загального відому особливим комюніке. 
              Стаття 21 
   Ця Угода складена Українською і Польською мовами в двох 
примірниках, при чому, при тлумаченні її обидва тексти вважаються 
автентичними. 
              Стаття 22 
   Ця Угода набирає сили з дня її підписання.
ЗА УПОВНОВАЖЕННЯМ               ЗА УПОВНОВАЖЕННЯМ 
 УРЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР             ПОЛЬСЬКОГО КОМІТЕТУ 
 ГОЛОВА РАДИ НАРОДНИХ             НАЦІОНАЛЬНОГО 
 КОМІСАРІВ УКРАЇНСЬКОЇ             ВИЗВОЛЕННЯ 
 РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ           ГОЛОВА КОМІТЕТУ 
 РЕСПУБЛІКИ 
 (підпис) (підпис) 
 (ХРУЩОВ) (ОСУБКА-МОРАВСЬКИЙ) 
 Люблін, 9 вересня 1944 року

Джерело: Офіційний сайт Верховної Ради України
Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Категорії

Нове відео


Warning: file_get_contents(http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/Beznazvy/uploads?v=2&alt=jsonc) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/lemky/public_html/wp-content/plugins/dzs-videogallery/videogallery.php on line 192

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lemky/public_html/wp-content/plugins/dzs-videogallery/videogallery.php on line 200